ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletปี 2564
bulletปี 2563
bulletปี 2562
bulletปี 2561
bulletเครือข่าย
bulletรายงานพิเศษ
bulletการประชุมบุคลากร
bulletประเมินเทียบระดับ ม.6 ใน 6เดือน
bulletของดีเขตภาษีเจริญ
bulletแหล่งการเรียนรู้
bulletปฏิทินการพบกลุ่ม
dot
dot
bulletกศน.แขวงบางด้วน
bulletกศน.แขวงบางจาก
bulletกศน.แขวงบางแวก
bulletกศน.แขวงคลองขวาง
bulletกศน.แขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletกศน.แขวงคูหาสวรรค์
bulletกศน.แขวงบางหว้า
dot
dot
bulletOOCC กศน.เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
bulletOOCC กศน.แขวงบางหว้า
bulletOOCC กศน.แขวงบางด้วน
bulletOOCC กศน.แขวงบางจาก
bulletOOCC กศน.แขวงบางแวก
bulletoocc กศน.แขวงคลองขวาง
bulletOOCC กศน.แขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletOOCC กศน.แขวงคูหาสวรรค์
bulletครูสมฤดี
bulletครูบุญเสริม
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายวิชาทดสอบ
bulletข้อมูลอาเซียน
bulletข้อมูล สคบ
bulletข้อมูลคอมพิวเตอร์
bulletข่าวทุนเรียนฟรี
bulletข่าวแนะแนวการศึกษา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
dot

dot
bulletปี 2564


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

  ขั้นตอนการรับสมัคร
(กรุณาอ่านก่อนกรอกข้อมูลออนไลน์)

** วันเวลาการเปิดรับสมัครพร้อมยื่นเอกสารด้วยตนเองทุกวันที่ 1-30 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม และ 1-30 ตุลาคม ของทุกปี **

 

                                                                                                              

 

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้สมัคร
กรอกข้อมูลส่วนตัวและคุณสมบัติของผู้สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ โดยระบุชื่อ นามสกุล ข้อมูลส่วนตัว รหัสประจำตัวประชาชน และ วัน เดือน ปี เกิด และข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ *
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ ให้ติดต่อที่สถานศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 2 เลือกระดับการศึกษาที่สมัคร
เลือกระดับการศึกษาให้ตรงตามคุณสมบัติของผู้สมัครให้ถูกต้อง โดยผู้สมัครต้องเลือก
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หมายเหตุ : นักศึกษาที่สมัครต้องระบุให้ถูกต้องในระบบ หลักการณ์ดังนี้.
- สมัครระดับประถมศึกษาใช้หลักฐานการสมัคร (ตามขั้นตอนที่ 3 ข้อที่1-4)
- ใช้วุฒิ
จบการศึกษาในระดับ ป.6 ก็ให้เลือกสมัครในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ใช้วุฒิจบการศึกษาในระดับ ม.3 
ก็ให้เลือกสมัครในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ใบสมัคร
เมื่อการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เสร็จสมบูรณ์แล้วให้ผู้สมัคร พิมพ์ใบสมัครและนำไปยื่นที่สถานศึกษาตามที่ตนเองได้สมัครไว้และเตรียมเอกสารในการสมัคร
หลักฐานในการใช้สมัครเรียน
1.สำเนาบัตรประชาชน  3 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3 ฉบับ
3.สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล 3 ฉบับ (ถ้ามี)
4.
รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป แต่งกายชุดนักศึกษา (ห้าม! ใส่แว่น, สวมหมวก, ไว้หนวด, ต่างหูยาว, รูปด่วนโพลารอยด์) 
5.
สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม 3 ฉบับ (ถ้ามีวุฒิการศึกษา และใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาตัวจริง ให้นำมาด้วย)
6.สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา 1 ฉบับ (ถ้ามี -แต่จะใช้สำเนาบิดาหรือมารดาอีกครั้งเมื่อทำเรื่องจบการศึกษา) 
7.สำเนาใบมรณะบัตรบิดา-มารดา 1 ฉบับ (ถ้ากรณีเสียชีวิต)

ขั้นตอนที่ 4 ยื่นใบสมัคร
เมื่อการสมัครเสร็จสมบูรณ์ให้ผู้สมัคร พิมพ์ใบสมัครและนำไปยื่นที่สถานศึกษาที่ได้สมัครไว้ภายในวันเวลาที่เปิดรับสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยื่นยันการสมัครอีกครั้งหนึ่ง 
หมายเหตุ : หากพ้นวันเวลาที่เปิดรับสมัครจะถือว่าการสมัครออนไลน์เป็นโมฆะ

 
** วันเวลาการเปิดรับสมัครพร้อมยื่นเอกสารด้วยตนเองทุกวันที่ 1-30 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม และ 1-30 ตุลาคม ของทุกปี
  


Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
ที่อยู่ :  อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 4 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ถนนเพชรเกษม ซอย 48 เเขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160
เบอร์โทร :  02-4102638-9     มือถือ :  0868135869
อีเมล : phasicharoen@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.phasicharoen-nfe.com


webmaster : ครูสุปราณี 092-262-9791, ครูทิฐินัย 080-6007100/strong>