ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletปี 2564
bulletปี 2563
bulletปี 2562
bulletปี 2561
bulletเครือข่าย
bulletรายงานพิเศษ
bulletการประชุมบุคลากร
bulletประเมินเทียบระดับ ม.6 ใน 6เดือน
bulletของดีเขตภาษีเจริญ
bulletแหล่งการเรียนรู้
bulletปฏิทินการพบกลุ่ม
dot
dot
bulletกศน.แขวงบางด้วน
bulletกศน.แขวงบางจาก
bulletกศน.แขวงบางแวก
bulletกศน.แขวงคลองขวาง
bulletกศน.แขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletกศน.แขวงคูหาสวรรค์
bulletกศน.แขวงบางหว้า
dot
dot
bulletOOCC กศน.เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
bulletOOCC กศน.แขวงบางหว้า
bulletOOCC กศน.แขวงบางด้วน
bulletOOCC กศน.แขวงบางจาก
bulletOOCC กศน.แขวงบางแวก
bulletoocc กศน.แขวงคลองขวาง
bulletOOCC กศน.แขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletOOCC กศน.แขวงคูหาสวรรค์
bulletครูสมฤดี
bulletครูบุญเสริม
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายวิชาทดสอบ
bulletข้อมูลอาเซียน
bulletข้อมูล สคบ
bulletข้อมูลคอมพิวเตอร์
bulletข่าวทุนเรียนฟรี
bulletข่าวแนะแนวการศึกษา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
dot

dot
bulletปี 2564


แบนเนอร์ตัวอย่าง


รายวิชาทดสอบ

 

บัตรข้อสอบ

สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร

ระดับ             (  ) ประถม        (   ) ม..ต้น     ( ) ม.ปลาย

สาระ..การพัฒนาสังคม ... รายวิชา ศาสนา และหน้าที่พลเมือง  

มาตรฐานที่ 5.2  มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

                   5.3 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ เพื่อความสงบสุขของสังคม

มาตรฐานการเรียนรู้   มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นและประเทศไทย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง.. บอกความหมาย ความสำคัญของศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีในประเทศไทย

พฤติกรรมที่วัด   ( ) จำ      (  ) เข้าใจ     (     ) นำไปใช้     (     ) วิเคราะห์       (    ) สังเคราะห์    (    ) ประเมินค่า

 

ข้อที่ 1. ทุกศาสนามีคัมภีร์หรือตำราทางศาสนาเป็นหลักในการสั่งสอน คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า

ก.        อัลกุรอาน   ข.        ไบเบิล  ค.        พระไตรปิฎก   ง.         พระอภิธรรม

 

 


บัตรข้อสอบ

สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร

ระดับ             (  ) ประถม        (   ) ม..ต้น     (  ) ม.ปลาย

สาระ..การพัฒนาสังคม ... รายวิชา ศาสนา และหน้าที่พลเมือง  

มาตรฐานที่ 5.2  มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

                   5.3 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ เพื่อความสงบสุขของสังคม

มาตรฐานการเรียนรู้   มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นและประเทศไทย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง..  . อธิบายประวัติศาสดาของศาสนา ต่าง ๆ ในประเทศไทย

                            - ประวัติพระพุทธเจ้า

                            - ประวัติพระเยซู

                             - ประวัติพระมูฮัมมัด

                             - ประวัติศาสดาฮินดู

พฤติกรรมที่วัด   (    ) จำ      (  ) เข้าใจ     (     ) นำไปใช้    (     ) วิเคราะห์      (    ) สังเคราะห์   (    ) ประเมินค่า

 

ข้อที่  2.   เจ้าชายสิทธัตถะ สัมพันธ์กับข้อใด ในฐานะผู้ให้กำเนิด

ก.       พระเจ้าสุทโธทนะ – พระนางสิริมหามายา    ข.       พระเจ้าพิมพิสาร - พระนางโกศลเทวี            

ค.       พระเจ้าอโศกมหาราช – พระนางหัตถา    ง.        พระเจ้ารามา – พระนางปิยา

 

บัตรข้อสอบ

สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร

ระดับ             (  ) ประถม        (   ) ม..ต้น     (  ) ม.ปลาย

สาระ..การพัฒนาสังคม ... รายวิชา ศาสนา และหน้าที่พลเมือง  

มาตรฐานที่ 5.2  มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

                   5.3 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ เพื่อความสงบสุขของสังคม

มาตรฐานการเรียนรู้   มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นและประเทศไทย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง..  นำหลักธรรมสำคัญของศาสนาต่าง ๆ  ในประเทศไทยไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

พฤติกรรมที่วัด   (    ) จำ      (  ) เข้าใจ    (     ) นำไปใช้     (     ) วิเคราะห์      (    ) สังเคราะห์   (    ) ประเมินค่า

 

ข้อที่  3. ความสำคัญของงานทุกชนิดคือผลของหลักธรรมในข้อใด

ก.       ความพอใจ    ข.       ความอดทน   ค.       ความสามัคคี   ง.        ความเกรงกลัว

 

 


บัตรข้อสอบวิชา ศาสนาและหน้าพลเมือง

สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร

ระดับ             (  ) ประถม        (   ) ม..ต้น     ( ) ม.ปลาย

สาระ..การพัฒนาสังคม ... รายวิชา ศาสนา และหน้าที่พลเมือง  

มาตรฐานที่   5.2   มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

                            5.3  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ เพื่อความสงบสุขของสังคม

มาตรฐานการเรียนรู้....มีความรู้ ความเข้าใจ  ดำเนินชีวิตตามวิถี  ประชาธิปไตย  กฎหมายเบื้องต้น  ระเบียบของชุมชน สังคม และประเทศ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง..  . นำหลักธรรมสำคัญของศาสนาต่าง ๆในประเทศไทยไปใช้ในการดำเนินชีวิต

   ประจำวัน

พฤติกรรมที่วัด   (   ) จำ      ( ) เข้าใจ     (  ) นำไปใช้     (   ) วิเคราะห์       (   ) สังเคราะห์    (   ) ประเมินค่า

 

ข้อที่  4.  พระวินัยปิฏก เป็นธรรมที่เกี่ยวกับกฏเกณฑ์พระสงฆ์ กำหนดไว้กี่ข้อ

ก.  220 ข้อ

ข.  225 ข้อ

ค.  227 ข้อ

ง.  231 ข้อ

 

 

 

บัตรข้อสอบ

สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร

ระดับ             (  ) ประถม        (   ) ม..ต้น     (  ) ม.ปลาย

สาระ..การพัฒนาสังคม ... รายวิชา ศาสนา และหน้าที่พลเมือง  

มาตรฐานที่   5.2   มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

                            5.3  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ เพื่อความสงบสุขของสังคม

มาตรฐานการเรียนรู้....มีความรู้ ความเข้าใจ  ดำเนินชีวิตตามวิถี  ประชาธิปไตย  กฎหมายเบื้องต้น  ระเบียบของชุมชน สังคม และประเทศ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง..  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได้

พฤติกรรมที่วัด   (   ) จำ      ( ) เข้าใจ     (  ) นำไปใช้     (   ) วิเคราะห์       (   ) สังเคราะห์    (   ) ประเมินค่า

 

ข้อที่  5.  การปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร

ก.  เป็นผู้ประพฤติตนดี   ข.  ไม่เบียดเบียนผู้อื่น   ค.  เป็นคนชอบช่วยสังคม   ง.  ถูกทุกข้อ

 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
แบบฝึกหัดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
 
            ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้
1. "เศรษฐกิจพอเพียง" คือการยึดหลักความพอประมาณ หมายถึงข้อใด
            ก. รู้จักให้       ข. รู้จักเก็บออม         ค. ไม่โลภมาก            ง. ทำตามความพอใจ
2. ข้อใด ไม่ใช่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
             ก. พึ่งตนเอง       ข. เน้นทางสายกลาง     ค. พออยู่ พอกิน พอใช้       ง. เน้นความเจริญทางวัตถุ
3. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว
             ก. พึ่งพาผู้อื่น       ข. ใช้จ่ายประหยัด        ค. พึ่งพาเทคโนโลยี      ง.ใช้ชีวิตตามสบาย
4. การกระทำของนักเรียนข้อใด ถือว่า ผิด หลักเศรษฐกิจพอเพียง
         ก. มีมาก ใช้มาก   ข. ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล    ค. พอเพียงในการบริโภค   ง. ประมาณตนในการใช้จ่าย
5. หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งแก้ไขปัญหาข้อใด
         ก. คนว่างงาน    ข. หนี้สินของรัฐบาล     ค. ขาดแคลนแรงงาน     ง. ความยากจนของเกษตรกร
6. การเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอย่างไร
      ก. โครงการแก้มลิง   ข. โครงการแกล้งดิน    ค. โครงการทฤษฎีใหม่   ง. โครงการฝนหลวง
7. ข้อใด ไม่ใช่ เป้าหมายของการเกษตรทฤษฎีใหม่
      ก. การพึ่งพาตนเอง     ข. ความมั่งคั่งร่ำรวย     ค. กินอยู่อย่างพอเพียง ง. ใช้ชีวิตเรียบง่าย ประหยัด
8. นักเรียนของโรงเรียนแบบเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องร่วมมือกันในข้อใด
     ก. เชื่อฟังครู      ข. ขยันมาโรงเรียน         ค. กินอาหารครบ 5 หมู่   ง. ถนอมใช้สมบัติของส่วนรวม
9. ข้อใด ไม่ สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาใช้ในโรงเรียน
    ก. ทำงานคนเดียว   ข. ปิดไฟเมื่อไม่ใช้      ค. หารายได้ระหว่างเรียน   ง. จัดตั้งสหกรณ์โรงเรียน
10. ข้อใด ไม่ใช่ การทำเกษตรเพื่อเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน
      ก. เพาะเห็ด    ข. เลี้ยงเป็ดและไก่          ค. ปลูกผักสวนครัว   ง. ทำดอกไม้ประดิษฐ์
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 


Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
ที่อยู่ :  อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 4 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ถนนเพชรเกษม ซอย 48 เเขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160  เบอร์โทร :  02-4102638-9    
อีเมล : phasicharoen@bkk1.nfe.go.th เว็บไซต์ : www.phasicharoen-nfe.com