ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletปี 2564
bulletปี 2563
bulletปี 2562
bulletปี 2561
bulletเครือข่าย
bulletรายงานพิเศษ
bulletการประชุมบุคลากร
bulletประเมินเทียบระดับ ม.6 ใน 6เดือน
bulletของดีเขตภาษีเจริญ
bulletแหล่งการเรียนรู้
bulletปฏิทินการพบกลุ่ม
dot
dot
bulletกศน.แขวงบางด้วน
bulletกศน.แขวงบางจาก
bulletกศน.แขวงบางแวก
bulletกศน.แขวงคลองขวาง
bulletกศน.แขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletกศน.แขวงคูหาสวรรค์
bulletกศน.แขวงบางหว้า
dot
dot
bulletOOCC กศน.เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
bulletOOCC กศน.แขวงบางหว้า
bulletOOCC กศน.แขวงบางด้วน
bulletOOCC กศน.แขวงบางจาก
bulletOOCC กศน.แขวงบางแวก
bulletoocc กศน.แขวงคลองขวาง
bulletOOCC กศน.แขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletOOCC กศน.แขวงคูหาสวรรค์
bulletครูสมฤดี
bulletครูบุญเสริม
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายวิชาทดสอบ
bulletข้อมูลอาเซียน
bulletข้อมูล สคบ
bulletข้อมูลคอมพิวเตอร์
bulletข่าวทุนเรียนฟรี
bulletข่าวแนะแนวการศึกษา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
dot

dot
bulletปี 2564


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ครูบุญเสริม

 

งานครั้งที่ 2 วิชา อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ ม.ปลาย
1.ให้นักศึกษาระบุทักษะที่มีความจำเป็นที่จะต้องฝึกเพิ่มเติมในอาชีพที่นักศึกษาประกอบอยู่หรืออาชีพที่นักศึกษาสนใจและบอกเหตุผลประกอบ
2.ให้นักศึกษาบอกปัจจัยในการผลิตตามความต้องการและคุณภาพของตลาดมาให้เข้าใจ
3.ให้นักศึกษาระบุขั้นตอนในการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด
 
งานครั้งที่ 3 วิชา อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ ม.ปลายใบงาน
งานครั้งที่ 1 วิชา อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ ม.ปลาย
 
1.จงบอกความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลของการทำแผนและโครงการ กับ การมีรายได้ มีเงินออม และมีทุนในการขยายอาชีพ อธิบายมาให้เข้าใจ
2.จงบอกองค์ความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
3.นักศึกษามีวิธีในการตัดสินใจเลือกความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพอย่างไร จงอธิบาย
4.จงบอกวิธีการแสวงหาความรู้จัดเป็นระบบสารสนเทศของความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
 
1.ให้นักศึกษาระบุความต้องการผลิตภัณฑ์และคุณภาพของลูกค้าในอาชีพที่นักศึกษาประกอบอยู่หรืออาชีพที่นักศึกษาสนใจ
2.นักศึกษามีวิธีการส่งเสริมการขายในอาชีพที่นักศึกษาประกอบอยู่หรืออาชีพที่นักศึกษาสนใจ อย่างไรบ้าง
3.นักศึกษาออกแบบฟอร์มการจดบันทึกและจดบันทึกตามแบบฟอร์มที่นั้นตามรายการการขายในอาชีพ
ที่นักศึกษาประกอบอยู่หรืออาชีพที่นักศึกษาสนใจ มาเป็นเวลา 2 สัปดาห์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานครั้งที่ 4 วิชา อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ ม.ปลาย
ให้นักศึกษาทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของตนเองเป็นเวลา 1 เดือน (1 มิถุนายน 2554 - 30มิถุนายน 2554) ตามแบฟอร์มด้านล่างนี้
 
บัญชีรายรับ – รายจ่ายของ..................(ชื่อ-สกุล).....................รหัสนักศึกษา....................................ระดับชั้น...............................
ประจำเดือน มิถุนายน 2554

 

วันที่
รายรับ
รายจ่าย
คงเหลือ
เงินเดือน….บาท
อื่นๆ(ระบุ)……บาท
อาหาร
พาหนะ
อื่นๆ(ระบุ)
อื่นๆ(ระบุ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ให้อธิบายผลที่เกิดจากการทำบัญชีรายรับ – จ่ายของตนเองมาให้เข้าใจ
 
 
งานครั้งที่ 5 วิชา อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ ม.ปลาย
1.นักศึกษามีวิธีลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของตนเองอย่างไรบ้างจงอธิบาย
2.ให้นักศึกษาเขียนแผนและโครงการในการพัฒนาอาชีพของตนเองหรืออาชีพที่นักศึกษาสนใจในอนาคตโดยให้คลอบคลุมเนื้อหาด้านองค์ความรู้ ทักษะในความรู้ การตลาด การผลิต และระบบการทำบัญชี


Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
ที่อยู่ :  อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 4 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ถนนเพชรเกษม ซอย 48 เเขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160  เบอร์โทร :  02-4102638-9    
อีเมล : phasicharoen@bkk1.nfe.go.th เว็บไซต์ : www.phasicharoen-nfe.com