ReadyPlanet.com
dot
bulletเครือข่าย
bulletรายงานพิเศษ
bulletการประชุมบุคลากร
bulletประเมินเทียบระดับ ม.6 ใน 6เดือน
bulletของดีเขตภาษีเจริญ
bulletแหล่งการเรียนรู้
bulletปฏิทินการพบกลุ่ม
dot
dot
bulletแขวงบางด้วน
bulletแขวงบางจาก
bulletแขวงบางแวก
bulletแขวงคลองขวาง
bulletแขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletแขวงคูหาสวรรค์
bulletแขวงบางหว้า
dot
dot
bulletOOCC กศน.เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
bulletOOCC กศน.แขวงบางหว้า
bulletOOCC กศน.แขวงบางด้วน
bulletOOCC กศน.แขวงบางจาก
bulletOOCC กศน.แขวงบางแวก
bulletoocc กศน.แขวงคลองขวาง
bulletOOCC กศน.แขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletOOCC กศน.แขวงคูหาสวรรค์
bullet.
bullet.
bullet.
bullet.
dot
dot
bulletครูพันนิภา
bulletครูสมฤดี
bulletครูบุญเสริม
bulletครูตฤณกร
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายวิชาทดสอบ
bulletข้อมูลอาเซียน
bulletข้อมูล สคบ
bulletข้อมูลคอมพิวเตอร์
bulletข่าวทุนเรียนฟรี
bulletข่าวแนะแนวการศึกษา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
dot

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ครูพันนิภา

 

สภาพปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ ศึกษาลักษณะพื้นฐานสภาพปัญหาสังคม และเศรษฐกิจ ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขที่มาจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนและภาคี ร่วมพัฒนาจากภาคส่วนต่างๆในชุมชน

ที่
หัวเรื่อง
ตัวชี้วัด
เนื้อหา
จำนวน
(ชั่วโมง)
๑.
 
-สภาพปัญหาสังคม
 
 
 
 
 
 
 
 
-รู้และเข้าใจถึงปัญหาสังคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพปัญหาสังคม
-ยาเสพติด
-ความเหลื่อมล้ำ
- เด็กติดเกม การพนัน           โต๊ะบอล
- บ่อนการพนัน  และหวยใต้ดิน รูปแบบต่าง ๆ ระบาดในชุมชน
- คนพิการ / ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง
- ชุมชนโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิมีปัญหามลพิษทางอากาศจากเรื่องบินและสนามบิน  
-ปัญหาขยะตกค้าง น้ำในคูคลองเน่าเสีย 
-การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน    
-การผลักดันน้ำเสียลงทะเล ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศของชายฝั่งทะเลอย่างรุนแรง  อาหารทะเลเริ่มลดน้อยลง
 
 
๒.
-สภาพปัญหาเศรษฐกิจ
 
 
 
 
 
 
 
 
-รู้และเข้าใจถึงปัญหาเศรษฐกิจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพปัญหาเศรษฐกิจ
-คนจนมีหนี้นอกระบบ ดอกเบี้ยสูงเกินกำหนด           เข้าไม่ถึงแหล่งทุน และโครงการช่วยเหลือของรัฐ
- อาชีพเกษตรถูกละเลย
- คนนอกและอิทธิพลร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐเข้ายึดพื้นที่ค้าขายในที่สาธารณะ
- ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ เปิดทำให้ร้านค้าชุมชนปิดกิจการลง
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐไม่สอดคล้องวิถีชุมชน   การสนับสนุนไม่ต่อเนื่อง  นโยบายสนับสนุนสินค้า OTOP ของชุมชนปลายแผ่ว ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เอื้อทุนเป็นอุปสรรคชุมชน  เช่น มาตรฐานสินค้า  มาตรฐาน อย.
 
๓.
แนวทางแก้ไขปัญหาที่มาจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนและภาคีร่วมพัฒนาจากภาคส่วนต่างๆในชุมชน
มีแนวทางแก้ไขปัญหาที่มาจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนและภาคีร่วมพัฒนาจากภาคส่วนต่างๆในชุมชน
1. ปลูกฝังคุณธรรมศาสนาแก่ เด็กเยาวชน คนรุ่นใหม่
2.สนับสนุนชุมชนจัดกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม และฟื้นฟู จัดการความรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่
3. สนับสนุนให้ชุมชนจัดการสิ่งแวดล้อมเอง   จัดตั้งกองทุนจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
4.สนับสนุนงบประมาณการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนเสนอที่ชุมชนเสนอ   ให้ กทม.ทำหน้าควบคุมจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
5.สร้างงาน / สร้างอาชีพเสริมให้คนในชุมชน  สนับสนุน “ลานค้าชุมชน  เช่น ถนนคนเดิน  ตลาดนัดชุมชน เช่น ตลาดผักปลอดสารพิษ   กทม. จัดการศึกษาและสนับสนุนข้อมูลและเทคโนโลยี่ทำเศรษฐกิจชุมชนอย่างจริงจัง จัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าชุมชนาขนาดใหญ่อย่างครบวงจร และสร้างแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
6.ต้องมีการศึกษาผลกระทบต่ออาชีพพื้นฐานของคนไทยต่อการขยายตัวของทุนข้ามชาติที่จะสร้างศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ ขยายกิจการค้าปลีก และกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบ
7.เข้มงวดเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่กระทำการเป็นผลกระทบการทำมาหากินของผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย
 
 

 
 
จุดมุ่งหมาย
เพื่อให้นักศึกษา รู้ถึงพื้นฐานสภาพปัญหาสังคม และเศรษฐกิจ สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขที่มาจากการ          มีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนและภาคี ร่วมพัฒนาจากภาคส่วนต่างๆในชุมชน
จุดประสงค์
1.             เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานสภาพปัญหาสังคม และเศรษฐกิจ  
2.             เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขที่มาจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนและภาคีร่วมพัฒนาจากภาคส่วนต่างๆในชุมชน
 
สื่อประกอบการเรียนและแหล่งเรียนรู้
๑.      ใบความรู้
๒.      เอกสารประกอบการเรียนการสอน
๓.      สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
๔.      ใบงาน
๕.      ใบกิจกรรม
๖.      แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
การวัดและประเมินผล
๑. การสังเกต การซักถามของนักศึกษา
                   ๒. การตรวจใบงาน
                   ๓. การตรวจแบบทดสอบ
                   ๔. แบบสังเกตพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้


Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
ที่อยู่ :  อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 4 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ถนนเพชรเกษม ซอย 48 เเขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160
เบอร์โทร :  02-4102638-9     มือถือ :  0868135869
อีเมล : phasicharoen@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.phasicharoen-nfe.com


webmaster : ครูตฤณกร 083-456-0978, ครูทิฐินัย 080-6007100/strong>