ReadyPlanet.com
dot
bulletเครือข่าย
bulletรายงานพิเศษ
bulletการประชุมบุคลากร
bulletประเมินเทียบระดับ ม.6 ใน 6เดือน
bulletของดีเขตภาษีเจริญ
bulletแหล่งการเรียนรู้
bulletปฏิทินการพบกลุ่ม
dot
dot
bulletแขวงบางด้วน
bulletแขวงบางจาก
bulletแขวงบางแวก
bulletแขวงคลองขวาง
bulletแขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletแขวงคูหาสวรรค์
bulletแขวงบางหว้า
dot
dot
bulletOOCC กศน.เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
bulletOOCC กศน.แขวงบางหว้า
bulletOOCC กศน.แขวงบางด้วน
bulletOOCC กศน.แขวงบางจาก
bulletOOCC กศน.แขวงบางแวก
bulletoocc กศน.แขวงคลองขวาง
bulletOOCC กศน.แขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletOOCC กศน.แขวงคูหาสวรรค์
bullet.
bullet.
bullet.
bullet.
dot
dot
bulletครูพันนิภา
bulletครูสมฤดี
bulletครูบุญเสริม
bulletครูตฤณกร
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายวิชาทดสอบ
bulletข้อมูลอาเซียน
bulletข้อมูล สคบ
bulletข้อมูลคอมพิวเตอร์
bulletข่าวทุนเรียนฟรี
bulletข่าวแนะแนวการศึกษา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
dot

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ตารางสอบ

          

 

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

 

ระดับประถม 

เวลา

วันที่

09.20-10.00 น.

10.10-11.40 น.

11.40-12.40 น.

12.40-13.20 น.

13.30-14.10น.

14.20-15.00 น.

15.10-15.50 น.

16.00-16.40 น.

12 มี.ค. 59

การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

พว02027

(25)

ทักษะการประกอบอาชีพ

อช11002

(25)

 

 

 

 

 

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 มี.ค. 59

08.30-10.00น.

10.10-10.50 น.

11.00-11.40 น.

12.40-13.20 น.

13.30-14.10น.

14.20-15.00 น.

15.10-15.50 น.

16.00-16.40 น.

 

ทักษะการเรียนรู้

ทร11001

(15)

 

กรุงเทพศึกษา

สค13032

(2)

 

 

เศรษฐกิจพอพียง

ทช11001

(2)

ศิลปศึกษา

ทช11003

(14)

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

พต11001

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.ต้น

วันที่

08.30-10.00 น.

10.10-11.40 น.

11.40-12.40 น.

12.40-13.20 น.

13.30-14.10น.

14.20-15.00 น.

15.10-15.50 น.

16.00-17.30 น.

12มี.ค. 59

คณิตศาสตร์

พค21001

(14)

 

ทักษะการพัฒนาอาชีพ

อช21002

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

สุขศึกษา

พลศึกษา

ทช21002

(7)

 

 

สังคมศึกษา

สค21001

(4)

 

ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

อช21001

(5)

 

เศรษฐกิจพอเพียง

ทช21001

(3)

 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

พต21001

(6)

 

 

 

09.20-10.00 น.

10.10-10.50น.

11.00-11.40น.

 

 

 

 

 

 

 

อาเซียนศึกษา

สค02015

(8)

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

พต22001 

(313

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

พต22005

(313)

13 มี.ค. 59

08.30-10.00 น.

10.10-11.40 น.

12.40-13.20 น.

13.30-14.10น.

14.20-15.00 น.

15.10-15.50 น.

16.00-17.30 น.

วิทยาศาสตร์

พว21001

(249)

 

ภาษาไทย

พท21001

(246)

 

พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

อช21003

(314)

 

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

สค21003

(249)

 

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

สค21002

(249)

 

ศิลปศึกษา

ทช21003

(3)

 

ทักษะการเรียนรู้

ทร21001

(5)

 

 

 

 

 

ภาษีเจริญเพลินวาน

ทช03069

(23)

 

 

                         

 

ม.ปลาย

เวลา

วันที่

08.30-10.00 น.

10.10-11.40 น.

11.40-12.40 น.

12.40-13.20 น.

13.30-14.10น.

14.20-15.00 น.

15.10-15.50 น.

16.00-17.30 น.

12มี.ค. 59

ภาษาไทย

พท31001

(10)

 

วิทยาศาสตร์

พว31001

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

สค31003

(338)

 

ช่องทางการขยายอาชีพ

อช31001

(2)

 

เศรษฐกิจพอเพียง

ทช31001

(5)

 

พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

อช31003

(447)

 

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

พต31001

(344)

 

08.30-09.10น.

09.20-10.00น.

10.10-10.50 น.

11.00-11.40 น.

 

 

 

16.00-16.40 น.

 

 

รักษ์ท้องถิ่น

พว32018

(337)

 

 

 

ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว

พต32006

(345)

การคุ้มครองผู้บริโภค

ทช33013

(336)

การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

อช32001

(12)

คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

สค33028

(16)

 

 

 

13 มี.ค. 59

08.30-10.00 น.

10.10-11.40 น.

12.40-13.20 น.

13.30-14.10น.

14.20-15.00 น.

15.10-15.50 น.

16.00-17.30 น.

คณิตศาสตร์

พค31001

(11)

 

ทักษะการขยายอาชีพ

อช31002

(7)

 

สุขศึกษา

พลศึกษา

ทช31002

(451)

 

สังคมศึกษา

สค31001

(10)

 

ศิลปศึกษา

ทช31003

(1)

 

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002

(17)

 

ทักษะการเรียนรู้

ทร31001

(3)

 

 

09.20-10.00 น.

10.10-10.50 น.

11.00-11.40น.

 

 

 

 

ภาษีเจริญ

เพลินวาน

ทช03069

(466)

16.00-16.40 น.

 

 

 

 

 

 

ความหลากหลายของแหล่งเรียนรู้

ทร33001

(336)

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
ที่อยู่ :  อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 4 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ถนนเพชรเกษม ซอย 48 เเขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160
เบอร์โทร :  02-4102638-9     มือถือ :  0868135869
อีเมล : phasicharoen@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.phasicharoen-nfe.com


webmaster : ครูตฤณกร 083-456-0978, ครูทิฐินัย 080-6007100/strong>