ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
ประวัติสถานศึกษา
dot
bulletปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletเครือข่าย
bulletรายงานพิเศษ
bulletการประชุมบุคลากร
bulletประเมินเทียบระดับ ม.6 ใน 8เดือน
bulletของดีเขตภาษีเจริญ
bulletแหล่งการเรียนรู้
bulletปฏิทินการพบกลุ่ม
dot
รายชื่อของ กศน.แขวงต่างๆ
dot
bulletแขวงบางด้วน
bulletแขวงบางจาก
bulletแขวงบางแวก
bulletแขวงคลองขวาง
bulletแขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletแขวงคูหาสวรรค์
bulletแขวงบางหว้่า
dot
จดหมายถึงครู
dot
bulletผอ.พรทิพย์
bulletครูธนธรณ์
bulletครูพูนสุข
bulletครูอัมพร
bulletครูสมพิศ
bulletครูสุวรรณี
bulletครูเปรมทิพย์
bulletครูสิริพร
bulletครูสร้อยธิดา
bulletครูสุภีร์
bulletครูวรัญญา
bulletครูทิฐินัย
dot
ครูศูนย์การเรียนชุมชน
dot
bulletครูพันนิภา
bulletครูอรอุษา
bulletครูสมฤดี
bulletครูอัครพล
bulletครูภัควัฒน์
dot
แบบหนังสือ-ตำราเรียน
dot
bulletเอกสารรายวิชา
dot
แบบทดสอบวัดความรู้
dot
bulletรายวิชาทดสอบ
dot
ข่าวประชาคมอาเซียน
dot
bulletข้อมูลอาเซียน
dot
ข่าว สคบ
dot
bulletข้อมูล สคบ
dot
ข่าวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 ด้าน
dot
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
dot
ข่าวการอบรมคอมพิวเตอร์
dot
bulletข้อมูลคอมพิวเตอร์
dot
ข่าวการศึกษาต่อ
dot
bulletข่าวทุนเรียนฟรี
bulletข่าวแนะแนวการศึกษา
dot
ข่าวการรับสมัครงาน
dot
bulletลงประกาศฟรี1
bulletลงประกาศฟรี2
dot
Newsletter

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


dot
ตารางสอบ

          

 

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

ระดับประถม

 

เวลา

วันที่

08.30-10.00 น.

10.10-11.40 น.

11.40-12.40 น.

12.40-13.20 น.

13.30-14.10น.

14.20-15.00 น.

15.10-15.50 น.

16.00-16.40 น.

        16 มี.ค2557

คณิตศาสตร์ (2)

ทักษะการประกอบอาชีพ (44)

 

 

 

 

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

สังคมศึกษา(44)

สุขศึกษา   

พลศึกษา (2)   

 

 

พัฒนาอาชีพ

ให้มีอยู่มีกิน (39)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      17  มี.ค 2557

08.30-10.00 น.

10.10-10.50 น.

11.00-11.40 น.

12.40-13.20 น.

13.30-14.10น.

14.20-15.00 น.

15.10-15.50 น.

16.00-16.40 น.

 

 

วิทยาศาสตร์(1)

 

 

 

 

ช่องทางการ

เข้าสู่อาชีพ (1)

เศรษฐกิจพอเพียง (1)

 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (39)

 

แฟ้มสะสมผลงาน (2)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(41)

 

                     

 

 

หมายเหตุ วิชาบังคับ สีดำ

                  วิชาเลือก สีแดง

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

ม.ต้น

 

เวลา

วันที่

08.30-10.00 น.

10.10-11.40 น.

11.40-12.40 น.

12.40-13.20 น.

13.30-14.10น.

14.20-15.00 น.

15.10-15.50 น.

16.00-17.30 น.

                 16 มี.ค57

คณิตศาสตร์ (19)

 

ทักษะการพัฒนาอาชีพ (599)

 

 

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

สุขศึกษา        พลศึกษา(12)

 

สังคมศึกษา(575)

ช่องทาง

การพัฒนาอาชีพ(11)

เศรษฐกิจพอเพียง(10)

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

(493)

โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (10)

 

09.20-10.00 น.

 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน(548)

 

ลูกเสือ กศน.1 (17)

 

 

 

 

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (11)

                 17 มีค57

08.30-10.00 น.

10.10-11.40 น.

12.40-13.20 น.

13.30-14.10น.

14.20-15.00 น.

15.10-15.50 น.

16.00-17.30 น.

วิทยาศาสตร์(9)

 

ภาษาไทย(6)

พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (514)

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (10)

 

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (7)

 

 

 

ทักษะการเรียนรู้ ( 15)

 

09.20-10.00 น.

10.10-10.50 น.

 

 

ทักษะการคิด

(19)

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ(554)

 

อาเซียนศึกษา (15)

 

 

หมายเหตุ วิชาบังคับ สีดำ

                  วิชาเลือก สีแดง

 

 

 

 

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

ม.ปลาย

 

เวลา

วันที่

08.30-10.00 น.

10.10-11.40 น.

11.40-12.40 น.

12.40-13.20 น.

13.30-14.10น.

14.20-15.00 น.

15.10-15.50 น.

16.00-17.30 น.

9 มีนาคม 2556

ภาษาไทย (15)

 

วิทยาศาสตร์ (5)

 

 

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (20)

 

ช่องทางการขยายอาชีพ(10)

เศรษฐกิจพอเพียง(4)

พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง(483)

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (27)

08.30-09.10 น.

09.20-10.00 น.

10.10-10.50 น.

11.00-11.40 น.

16.00-16.40 น.

16.50-17.30

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ(481)

หลักการเกษตรอินทรีย์ (22)

 

ความเป็นพลเมืองไทย

ในระบอบประชาธิปไตย(22)

ภาษาอังกฤษสำหรับท่องเที่ยว(22)

 

 

สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ (22)

รักษ์ท้องถิ่น(10)

 

โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (481)

ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน (12)

 

 

การคุ้มครองผู้บริโภค(4)

 

 

ภาษาอังกฤษหรรษา(7)

 

 

 

10 มีนาคม 2556

08.30-10.00 น.

10.10-11.40 น.

12.40-13.20 น.

13.30-14.10น.

14.20-15.00 น.

15.10-15.50 น.

16.00-17.30 น.

คณิตศาสตร์(609)

 

ทักษะการขยายอาชีพ(7)

 

สังคมศึกษา (609)

 

ศิลปศึกษา (5)

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (482)

 

ทักษะการเรียนรู้ ( 9)

10.10-10.50 น.

11.00-11.40 น.

การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ (24)

สุขศึกษา

พลศึกษา

(610)

 

16.00-16.40 น.

 

คุณธรรมในการประกอบอาชีพ (619)

อาเซียนศึกษา(6)

คิดเป็น

กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(20)

 

 

ความหลากหลาย

ของแหล่งเรียนรู้(4)

 

                         

 

หมายเหตุ วิชาบังคับ สีดำ

                  วิชาเลือก สีแดง

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
ที่อยู่ :  อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 4 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ถนนเพชรเกษม ซอย 48 เเขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160
เบอร์โทร :  02-4102638-9     มือถือ :  0868135869
อีเมล : phasicharoen@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.phasicharoen-nfe.com


webmaster : ครูภัควัฒน์ 086-813-5869