ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletปี 2564
bulletปี 2563
bulletปี 2562
bulletปี 2561
bulletเครือข่าย
bulletรายงานพิเศษ
bulletการประชุมบุคลากร
bulletประเมินเทียบระดับ ม.6 ใน 6เดือน
bulletของดีเขตภาษีเจริญ
bulletแหล่งการเรียนรู้
bulletปฏิทินการพบกลุ่ม
dot
dot
bulletกศน.แขวงบางด้วน
bulletกศน.แขวงบางจาก
bulletกศน.แขวงบางแวก
bulletกศน.แขวงคลองขวาง
bulletกศน.แขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletกศน.แขวงคูหาสวรรค์
bulletกศน.แขวงบางหว้า
dot
dot
bulletOOCC กศน.เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
bulletOOCC กศน.แขวงบางหว้า
bulletOOCC กศน.แขวงบางด้วน
bulletOOCC กศน.แขวงบางจาก
bulletOOCC กศน.แขวงบางแวก
bulletoocc กศน.แขวงคลองขวาง
bulletOOCC กศน.แขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletOOCC กศน.แขวงคูหาสวรรค์
bulletครูสมฤดี
bulletครูบุญเสริม
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายวิชาทดสอบ
bulletข้อมูลอาเซียน
bulletข้อมูล สคบ
bulletข้อมูลคอมพิวเตอร์
bulletข่าวทุนเรียนฟรี
bulletข่าวแนะแนวการศึกษา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
dot

dot
bulletปี 2564


แบนเนอร์ตัวอย่าง


แหล่งการเรียนรู้

 

หลักสูตรวิชา ภาษีเจริญเพลินวาน    อช03069
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
                เป็นสาระเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษา พลศึกษา ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต การมีศิลปะและสุนทรีภาพ ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฎศิลป์พื้นบ้าน ไทยและสากล
สาระทักษะการดำเนินชีวิตและมาตรฐานการเรียนรู้ดังนี้
มาตรฐานที่  4.1 มีความรู้ความเข้าใจ เจตคติที่ดีเกียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสารารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่  4.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแล ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต
มาตรฐานที่ 4.3 มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับศิลปะและสุนทรียภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันวาน
1.                บางแวก
ตลาดนัดวัดชัยฉิมพลี
ตลาดขนมหวาน
บ้านสวนสหคลินิก
OTOPชุดเครื่องนอนมายโฮม
ว่าว
 
2. บางด้วน
สวนเตย
โรงเรียนจีน
กระเป๋าทำมือ
นาฬิกาไม้สัก
ก๋วยเตี๋ยวเขาพระวิหาร
OTOP พรมถัก
สมุนไพร กุสุมา
 
3. คลองขวาง
นิ่มๆเย็นตาโฟ
วัดตะล่อมนานาชาติ
วัดนักบุญเปโตร
สบู่สุคนบำบัด
ชุมชนพูนบำเพ็ญ
ตลาดน้ำบางเชือกหนัง
ขนมไทยพูนบำเพ็ญ
5. คูหาสวรรค์
บ้านศิลปิน
วัดบางแวก
บายศรีใบตอง
ก๋วยเตี๋ยวนายเล็ก
กระยาสาส
ตลาดน้ำคลองบางหลวง
หอพระไตรปิฎก
 
6. บางหว้า
ขาหมูบางหว้า
ศาลเจ้าพ่อเสื่อ
ชมรมปั่นจักรยานวัดโคนอน
ผัดปลอดสารพิษไฮโดรโปรนิกส์
รถไฟฟ้าบางหว้า
ห้องสมุดประชาชน
วิตรกรรมฝาผนังวัดอ่างแก้ว
 
7. ปากคลองภาษีเจริญ
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
ประเพณีแห่พระธาตุวัดนางชี
วัดกำแพงทอง
วัดนาคปรก ห้องสมุด
บ้านปานวาด
สมุนไพรวัดกำแพง
4. บางจาก
ต้นหว้าที่ใหญ่ที่สุด (ในเขตภาษีเจริญ)
. สยาม
ปลูกผักปลอดสารพิษ ผักลอยฟ้า
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

มาตรฐานที่  4.1 มีความรู้ความเข้าใจ เจตคติที่ดีเกียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสารารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
-                   OTOP
-                   สวนสมุนไพร
-                   ผักปลอดสารพิษ
-                   ตลาดน้ำ                                                                                                          
มาตรฐานที่  4.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแล ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต
-                   ชมรมปั่นจักรยาน
-                   คลินิกบ้านสวน
-                   สมุนไพร
-                   อาหาร
-                   คมนาคม
มาตรฐานที่ 4.3 มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับศิลปะและสุนทรียภาพ
-                   จิตรกรรมฝาผนัง              -    โบราณสถาน                    -   นาฏศิลป์
วัดอ่างแก้ว                             หอพระไตรปิฏกวัดคูหา        บ้านศิลปิน
วัดกำแพง(บางจาก)                พระธาตุวัดนางชี                   ดนตรีไทย(ชุมชนพูนบำเพ็ญ)
วัดนาคปรก                             ศาลเจ้าพ่อเสือ                       กลองยาว(วัด…….)    
                                               วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร
 
 
                                
 
รายวิชาภาษีเจริญเพลินวาน
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ ประถมศึกษา, ม.ต้น, ม.ปลาย
มาตรฐานที่  4.1 มีความรู้ความเข้าใจ เจตคติที่ดีเกียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสารารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

ที่
หัวเรื่อง
ตัวชี้วัด
เนื้อหา
จำนวน ช.ม.
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
OTOP
 
 
 
 
สวนสมุนไพร
 
 
 
 
 
 
ผักปลอดสารพิษ
 
 
 
 
 
 
ตลาดน้ำ
ความเป็นมา อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประเภท
 
 
 
-อธิบายความหมายของสมุนไพรได้
-สามารถบอกประเภทของสมุนไพรได้
-บอกประโยชน์ของสมุนไพรได้
-บอกวิธีการใช้สมุนไพรได้อย่างถูกต้อง
-เห็นคุณค่าและอนุรักษ์สมุนไพรได้
-เห็นคุณค่าและประโยขน์ของการทำเกษตรปลอดสารพิษ
-ฝึกฝนให้มีความรู้และเกิดทักษะในการทำเกษตรปลอดสารพิษ
-ปลุกฝังให้ตะหนักถึงความสำคัญและจำเป็นในการดำเนินชีวิตด้านการเกษตร
 
-บอกความสำคัญของตลาดน้ำและวิถีชีวิตได้
-เห็นคุณค่าการประกอบอาชีพในตลาดน้ำได้
-มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ตลาดน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
1 ความเป็นมาของOTOP
2 ความหมายของOTOP
3 ความสำคัญของOTOP
4 บอกประเภทของOTOP
 
1 ความหมายของสมุนไพร
2 ประเภทของสมุนไพร
3 ประโยชน์ของสมุนไพร
4 วิธีการใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง
 
 
 
1 ประโยชน์ของการทำเกษตรปลอดสารพิษ
2 ทักษะในการทำการเกษตรปลอดสารพิษ
-การเตรียมแปลงปลุก
-การเตรียมเมล็ดพันธุ์
-การปลุกและการดูแล
 
1 ความสำคัญของตลาดน้ำและวิถีชีวิตของชุมชน
2 อาชีพต่างๆในตลาดน้ำ
3การอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
5
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
5

                      มาตรฐานที่  4.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแล ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต
 

ที่
หัวเรื่อง
ตัวชี้วัด
เนื้อหา
.ม.
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การดูแลสุขภาพ
 
 
 
 
 
1 อธิบายการออกกำลังกายที่ถูกต้องและปลอดภัย
2 บอกวิธีการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสมและเป็นประจำสม่ำเสมอ
3 อธิบายคุณค่าและประโยชน์ของการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง
 
 
 
1 หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 วิธีการออกกำลังกาย
-ระยะเวลา
-จำนวนครั้ง/สัปดาห์
3 คุณค่าและประโยชน์ของการออกกำลังกาย
4 ยกตัวอย่างการส่งเสริมสุขภาพ
-ชมรมปั่นจักรยาน
-คลินิกบ้านสวน
 
 
 
10
 

 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 4.3 มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับศิลปะและสุนทรียภาพ

ที่
หัวเรื่อง
ตัวชี้วัด
เนื้อหา
จำนวน(ช.ม.)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
จิตรกรรมฝาผนัง
 
 
 
 
 
 
 
 
โบราณสถาน
 
 
 
 
 
 
 
 
นาฏศิลป์
1 บอกความหมายและความสำคัญของจิตรกรรมฝาผนัง
2 เห็นคุณค่าของจิตรกรรมฝาผนังและส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรม
 
 
 
 
1 มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของโบราณสถาน
2 มีส่วนร่วมในการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโบราณสถานในชุมชน
3 มีประสบการณ์ตรงมีความตระหนักสำนึกรักท้องถิ่นชุมชน
 
 
1 อธิบายความหมายความสำคัญความเป็นมาและวิวัฒนาการของการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน
2 แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นบ้านประเภทต่างๆ
3 อธิบายแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นบ้านประเภทต่างๆ
1 ความหมายและความสำคัญของจิตรกรรมฝาผนัง
2 คุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง
3 การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง
4 แหล่งเรียนรู้
-วัดอ่างแก้ว
-วัดนาคปรก
-วัดปากน้ำภาษีเจริญ ฯลฯ
 
1 ประวัติความเป็นมาของโบราณสถาน
-หอพระไตรปิฏก วัดคูหาสวรรค์
-พระธาตุวัดนางชี
-ศาลเจ้าพ่อเสือ
-วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร
-วัดต่างๆในเขตภาษีเจริญ
2 คุณค่าของโบราณสถาน
3 อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
1 ความหมายความสำคัญความเป็นมาและวิวัฒนาการของการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน
2 แนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นบ้านประเภทต่างๆ
3แหล่งเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นบ้าน
-บ้านศิลปิน
-ดนตรีไทย(ชุมชนพูนบำเพ็ญ)
-กลองยาว
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20

 


Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
ที่อยู่ :  อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 4 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ถนนเพชรเกษม ซอย 48 เเขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160
เบอร์โทร :  02-4102638-9     มือถือ :  0868135869
อีเมล : phasicharoen@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.phasicharoen-nfe.com


webmaster : ครูสุปราณี 092-262-9791, ครูทิฐินัย 080-6007100/strong>