ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
ประวัติสถานศึกษา
dot
bulletปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletเครือข่าย
bulletรายงานพิเศษ
bulletการประชุมบุคลากร
bulletประเมินเทียบระดับ ม.6 ใน 8เดือน
bulletของดีเขตภาษีเจริญ
bulletแหล่งการเรียนรู้
bulletปฏิทินการพบกลุ่ม
dot
รายชื่อของ กศน.แขวงต่างๆ
dot
bulletแขวงบางด้วน
bulletแขวงบางจาก
bulletแขวงบางแวก
bulletแขวงคลองขวาง
bulletแขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletแขวงคูหาสวรรค์
bulletแขวงบางหว้่า
dot
จดหมายถึงครู
dot
bulletผอ.พรทิพย์
bulletครูธนธรณ์
bulletครูพูนสุข
bulletครูอัมพร
bulletครูสมพิศ
bulletครูสุวรรณี
bulletครูเปรมทิพย์
bulletครูสิริพร
bulletครูสร้อยธิดา
bulletครูสุภีร์
bulletครูวรัญญา
bulletครูทิฐินัย
dot
ครูศูนย์การเรียนชุมชน
dot
bulletครูพันนิภา
bulletครูอรอุษา
bulletครูสมฤดี
bulletครูอัครพล
bulletครู ศรช.
dot
แบบหนังสือ-ตำราเรียน
dot
bulletเอกสารรายวิชา
dot
แบบทดสอบวัดความรู้
dot
bulletรายวิชาทดสอบ
dot
ข่าวประชาคมอาเซียน
dot
bulletข้อมูลอาเซียน
dot
ข่าว สคบ
dot
bulletข้อมูล สคบ
dot
ข่าวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 ด้าน
dot
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
dot
ข่าวการอบรมคอมพิวเตอร์
dot
bulletข้อมูลคอมพิวเตอร์
dot
ข่าวการศึกษาต่อ
dot
bulletข่าวทุนเรียนฟรี
bulletข่าวแนะแนวการศึกษา
dot
ข่าวการรับสมัครงาน
dot
bulletลงประกาศฟรี1
bulletลงประกาศฟรี2
dot
Newsletter

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


dot
วิธีทำโครงงาน

 

ตัวอย่างรูปแบบการเขียนโครงงาน ( หน้าปก )
โครงงานเรื่อง...................................................
คณะผู้จัดทำ
1..................................รหัสประจำตัวนักศึกษา......................................
2..................................รหัสประจำตัวนักศึกษา......................................
3..................................รหัสประจำตัวนักศึกษา......................................
4..................................รหัสประจำตัวนักศึกษา......................................
5..................................รหัสประจำตัวนักศึกษา......................................
 
อาจารย์ที่ปรึกษา .............................................
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิชา...............................
ระดับ...............................
ศูนย์การเรียนชุมชน.........................................
ศูนย์บริการการศึกษานอกและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
ภาคเรียนที่............................ปีการศึกษา...............................
 
 
 
 
 เนื้อหา (รูปเล่ม)
 
ชื่อโครงงาน.......................................
หลักการและเหตุผล
......................................................................................................
......................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
......................................................................................................
วัตถุประสงค์
......................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
......................................................................................................
เป้าหมายของโครงงาน
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน
.......................................................................................................
........................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน
.......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
วิธีทำ
.......................................................................................................
......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
ปัญหาในการดำเนินงาน
........................................................................................................
........................................................................................................
การแก้ปัญหา
........................................................................................................
........................................................................................................
สถานที่ดำเนินโครงงาน
.....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
ระยะเวลาการดำเนินโครงงาน
ครั้งที่ 1....................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................
ครั้งที่ 2 ..................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................
ครั้งที่ 3...................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
ครั้งที่ 4...................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
ครั้งที่ 5....................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงงาน
.................................................................................................................
.................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน
...................................................................................................................
..................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
 
                             ภาพประกอบขั้นตอนการทำโครงงาน
                              (ใช้ภาพขนาดจัมโบ้ 5-6 ภาพ )
 
ผู้รับผิดชอบโครงงาน
1.ชื่อ............................................................รหัสนักศึกษา....................................
2.ชื่อ............................................................รหัสนักศึกษา...................................
3.ชื่อ............................................................รหัสนักศึกษา...................................
4.ชื่อ............................................................รหัสนักศึกษา...................................
5.ชื่อ............................................................รหัสนักศึกษา...................................
 
   ที่ปรึกษาโครงงานอาจารย์.................................................

 *******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
ที่อยู่ :  อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 4 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ถนนเพชรเกษม ซอย 48 เเขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160
เบอร์โทร :  02-4102638-9     มือถือ :  0868135869
อีเมล : phasicharoen@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.phasicharoen-nfe.com


webmaster : ครูภัควัฒน์ 086-813-5869