ReadyPlanet.com
dot
bulletเครือข่าย
bulletรายงานพิเศษ
bulletการประชุมบุคลากร
bulletประเมินเทียบระดับ ม.6 ใน 6เดือน
bulletของดีเขตภาษีเจริญ
bulletแหล่งการเรียนรู้
bulletปฏิทินการพบกลุ่ม
dot
dot
bulletแขวงบางด้วน
bulletแขวงบางจาก
bulletแขวงบางแวก
bulletแขวงคลองขวาง
bulletแขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletแขวงคูหาสวรรค์
bulletแขวงบางหว้า
dot
dot
bulletผอ.พรทิพย์
bulletครูธนธรณ์
bulletครูพูนสุข
bulletครูอัมพร
bulletครูสมพิศ
bulletครูสุวรรณี
bulletครูเปรมทิพย์
bulletครูสิริพร
bulletครูสร้อยธิดา
bulletครูสุภีร์
bulletครูวรัญญา
bulletครูทิฐินัย
dot
dot
bulletครูพันนิภา
bulletครูสมฤดี
bulletครูบุญเสริม
bulletครูตฤณกร
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายวิชาทดสอบ
bulletข้อมูลอาเซียน
bulletข้อมูล สคบ
bulletข้อมูลคอมพิวเตอร์
bulletข่าวทุนเรียนฟรี
bulletข่าวแนะแนวการศึกษา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
dot

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ครูทิฐินัย

ให้ผู้เรียนไปอ่านข่าวเกี่ยวกับข่าวการเมืองที่ ครูเตรียมไว้ให้ 1เรื่องแล้วสรุปความต่อไป ส่งอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

 

 

 

 

ใบความรู้หน้าที่พลเมือง

 

          ความหมายของพลเมืองดี
          พลเมือง หมายถึง พละกำลังของประเทศ ซึ่งมีส่วนเป็นเจ้าของประเทศนั่นเอง
          พลเมืองมีความหมายต่างจากบุคคล ซึ่งหมายถึง สิ่งซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งได้แก่ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
          สิทธิและหน้าที่เป็นสิ่งคู่กัน เมื่อมีสิทธิก็ต้องมีหน้าที่ พลเมืองของทุกประเทศมีทั้งสิทธิและหน้าที่ แต่จะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้น ๆ และแน่นอนว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิมากกว่าการปกครองในระบอบอื่น เพราะมีสิทธิที่สำคัญที่สุด คือ สิทธิในการปกครองตนเอง
 
       หน้าที่ของพลเมืองดี
          พลเมืองดี หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองได้ครบถ้วน ทั้งกิจที่ต้องทำ และกิจที่ควรทำ
          หน้าที่ หมายถึง กิจที่ต้องทำ หรือควรทำ เป็นสิ่งที่กำหนดให้ทำ หรือห้ามมิให้กระทำ ถ้าทำก็จะก่อให้เกิดผลดี เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือสังคมส่วนรวมแล้วแต่กรณี ถ้าไม่ทำหรือไม่ละเว้นการกระทำตามที่กำหนดจะได้รับผลเสียโดยตรง คือ ได้รับโทษ หรือถูกบังคับ เช่น ปรับ จำ คุก หรือประหารชีวิต เป็นต้น โดยทั่วไปสิ่งที่ระบุกิจที่ต้องทำ ได้แก่ กฎหมาย เป็นต้น

 

 

 
การบ้านครับ
 
 
 
ใบงานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
1. จงอธิบายลักษณะการปกครองของไทย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
2. สิทธิหมายถึง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
3. หน้าที่พลเมือง หมายถึง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
4. จงอธิบายหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
5. จากกิจกรรมนักศึกษาได้อะไรกับกิจกรรมครั้งนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
 
 
 
 

6. การปกครองระบบประชาธิปไตย คำนึงถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
7. สรุปหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามระบบประชาธิปไตย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
 
 

 

12
 
 


Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
ที่อยู่ :  อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 4 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ถนนเพชรเกษม ซอย 48 เเขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160
เบอร์โทร :  02-4102638-9     มือถือ :  0868135869
อีเมล : phasicharoen@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.phasicharoen-nfe.com


webmaster : ครูตฤณกร 083-456-0978, ครูทิฐินัย 080-6007100/strong>