ReadyPlanet.com
dot
bulletเครือข่าย
bulletรายงานพิเศษ
bulletการประชุมบุคลากร
bulletประเมินเทียบระดับ ม.6 ใน 6เดือน
bulletของดีเขตภาษีเจริญ
bulletแหล่งการเรียนรู้
bulletปฏิทินการพบกลุ่ม
dot
dot
bulletแขวงบางด้วน
bulletแขวงบางจาก
bulletแขวงบางแวก
bulletแขวงคลองขวาง
bulletแขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletแขวงคูหาสวรรค์
bulletแขวงบางหว้า
dot
dot
bulletผอ.พรทิพย์
bulletครูธนธรณ์
bulletครูพูนสุข
bulletครูอัมพร
bulletครูสมพิศ
bulletครูสุวรรณี
bulletครูเปรมทิพย์
bulletครูสิริพร
bulletครูสร้อยธิดา
bulletครูสุภีร์
bulletครูวรัญญา
bulletครูทิฐินัย
dot
dot
bulletครูพันนิภา
bulletครูสมฤดี
bulletครูบุญเสริม
bulletครูตฤณกร
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายวิชาทดสอบ
bulletข้อมูลอาเซียน
bulletข้อมูล สคบ
bulletข้อมูลคอมพิวเตอร์
bulletข่าวทุนเรียนฟรี
bulletข่าวแนะแนวการศึกษา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
dot

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ครูสิริพร

 

แบบประเมินตนเองก่อนเรียน
 
วัตถุประสงค์       เพื่อวัดความรู้พื้นฐานเดิมของผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่อง คิดเป็น 
 
คำชี้แจง                 ผู้เรียนอ่านคำถามที่ละข้อ แล้วตอบคำถามโดยกาเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร ก ข ค ง                            ที่อยู่หน้าคำตอบที่ผู้เรียนเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยใช้เวลา  20 นาที                                                
1. ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ มีความเกี่ยวข้องกับข้อใด
                ก   ปรัชญา
                ข   คิดเป็น           
                ค   การปรับตัว
                ง   ความเชื่อพื้นฐาน
 
2. ปรัชญาพื้นฐานของการศึกษานอกโรงเรียน คือข้อใด
                ก ทำเป็น
                ข ทำได้
                ค คิดเป็น
                ง   คิดได้
 
3. ความเชื่อตามปรัชญาพื้นฐานของการศึกษานอกโรงเรียน คือข้อใด
                ก   มนุษย์ทุกคนต้องการความสบาย
                ข   มนุษย์ทุกคนต้องการความอิสระ              
                ค   มนุษย์ทุกคนต้องการความสะดวก
                ง มนุษย์ทุกคนต้องการความสุข
 
4. ข้อมูลตนเอง ข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อม และข้อมูลวิชาการ มีความเกี่ยวข้องกับข้อใด
                ก  กระบวนการคิดเป็น  
                ข   กระบวนการตัดสินใจ  
                ค   กระบวนการคิด วิเคราะห์
                ง   กระบวนการแสวงหาความรู้
 
 
 
5. ความหมายของ “คิดเป็น” คือข้อใด
        ก การคิดอย่งรอบคอบเพื่อการแก้ปัญหา โดยอาศัยข้อมูลตนเอง ข้อมูลสังคมสิ่งแวดล้อม
                  และข้อมูลวิชาการ
                ข การคิดอย่างอย่างมีสติ และใช้เหตุผลเพื่อการปรับตนเองและการตัดสินใจอย่งถูกต้อง
                ค การคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ตนเองเกิดความสุขและความพึงพอใจ
                ง การคิดอย่างใคร่ครวญ ไตร่ตรอง เพื่อเลือกปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม                               
 
6. หลักการของการคิดเป็น คือข้อใด
                ก   สังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความต้องการของมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
                ข   มนุษย์มีความต้องการต่างกัน จึงต้องรู้จักวิธีปรับตัวเพื่อให้ตนเองมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข
                ค   การคิด วิเคราะห์ เพื่อการแก้ปัญหา มนุษย์ต้องรู้จักวิธีการรวบรวมข้อมูลประกอบการคิด
                ง สังคมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การคิดตัดสินใจอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่ให้
                  เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
 
7. ข้อมูลด้านตนเอง ตรงกับข้อใด
                ก  สภาพแวดล้อม  สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ และ ประเพณี
                ข   การเงิน สุขภาพอนามัย บุคลิกภาพ ความรู้ อายุ และวัย 
                ค   ความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องคิด และตัดสินใจ
                ง   เพื่อนร่วมงาน ชุมชน ภูมิประเทศและสถานที่ปฏิบัติงาน
 
8. ข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตรงกับข้อใด
                ก  เพื่อนร่วมงาน ชุมชน ภูมิประเทศและสถานที่ปฏิบัติงาน
                ข   สุขภาพอนามัย บุคลิกภาพ อุปนิสัย สภาพจิตใจ และ ความรู้ 
                ค   ความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจ และปฏิบัติ
                ง   สภาพแวดล้อมครอบครัว สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี ค่านิยมตลอดจน
                   กรอบคุณธรรม จริยธรรม
 
9. ข้อมูลด้านวิชาการตรงกับข้อใด
                ก  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องคิด ตัดสินใจและปฏิบัติ
                ข   เพื่อนร่วมงาน ชุมชน ภูมิประเทศและสถานที่ปฏิบัติงาน
                ค    ความรู้ สุขภาพอนามัย บุคลิกภาพ อุปนิสัย และสภาพจิตใจ 
                ง    วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี ค่านิยมตลอดจนกรอบคุณธรรม จริยธรรม
 
10. ลักษณะของคนคิดเป็น คือข้อใด
                ก   ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลที่อยู่รอบ ๆ ตนเอง
                ข   รู้ว่าการกระทำของตนเองมีผลดีและถูกต้องเสมอ
                ค ทำแล้ว ตัดสินใจแล้ว สบายใจ และเต็มใจรับผิดชอบ

                ง    เชื่อว่าปัญหาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบCopyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
ที่อยู่ :  อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 4 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ถนนเพชรเกษม ซอย 48 เเขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160
เบอร์โทร :  02-4102638-9     มือถือ :  0868135869
อีเมล : phasicharoen@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.phasicharoen-nfe.com


webmaster : ครูตฤณกร 083-456-0978, ครูทิฐินัย 080-6007100/strong>