ReadyPlanet.com
dot
bulletเครือข่าย
bulletรายงานพิเศษ
bulletการประชุมบุคลากร
bulletประเมินเทียบระดับ ม.6 ใน 6เดือน
bulletของดีเขตภาษีเจริญ
bulletแหล่งการเรียนรู้
bulletปฏิทินการพบกลุ่ม
dot
dot
bulletแขวงบางด้วน
bulletแขวงบางจาก
bulletแขวงบางแวก
bulletแขวงคลองขวาง
bulletแขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletแขวงคูหาสวรรค์
bulletแขวงบางหว้า
dot
dot
bulletผอ.พรทิพย์
bulletครูธนธรณ์
bulletครูพูนสุข
bulletครูอัมพร
bulletครูสมพิศ
bulletครูสุวรรณี
bulletครูเปรมทิพย์
bulletครูสิริพร
bulletครูสร้อยธิดา
bulletครูสุภีร์
bulletครูวรัญญา
bulletครูทิฐินัย
dot
dot
bulletครูพันนิภา
bulletครูสมฤดี
bulletครูบุญเสริม
bulletครูตฤณกร
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายวิชาทดสอบ
bulletข้อมูลอาเซียน
bulletข้อมูล สคบ
bulletข้อมูลคอมพิวเตอร์
bulletข่าวทุนเรียนฟรี
bulletข่าวแนะแนวการศึกษา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
dot

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ครูอัมพร

 

บทที่ 1
หลักการและความสำคัญของการสื่อสาร
สาระสำคัญ
            ศึกษาเรียนรู้ เข้าใจถึงหลักการและความสำคัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                อธิบายหลักการและความสำคัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบข่ายเนื้อหา
                เรื่องที่ 1  หลักการของการสื่อสาร
                เรื่องที่ 2   ความสำคัญของการสื่อสาร
เรื่องที่ 1 หลักการของการสื่อสาร
หลักกวางในการสื่อสารใหมีประสิทธิผลสูงสุดไดแก
ความถูกตองนาเชื่อถือ   ความถูกตองนาเชื่อถือในที่นี้มีความหมายถึงความถูกตองนาเชื่อถือของสารและของบุคคลผูงสารหรือแหลงสารดวยความนาเชื่อถือของแหลงสารขึ้นกับลักษณะหลายประการไดแก
1) ความรูและประสบการณของผูงหรือแหลงสารเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่สื่อสารกัน
บุคลิกภาพของผูงสารการมีบุคลิกดีมีผลตอความเชื่อถือตอสารมากเชผูที่ดูเปนผูใหญมั่นคงจริงจังเปนหลักฐานอมนาเชื่อถือกวาผูที่ดูหลุกหลิกไมจริงใจหรือคนที่มีลักษณะกะลอน
2) การมีคุณสมบัติที่สอดคลองสัมพันธกับเนื้อหาของสารมากเชคนที่จะเปนตัวแทนจําหนายเครื่องสําอาง  ควรมีหนาตาผิวพรรณงดงามางกอสรางหรือสถาปนิกวิศวกรเหมาะที่จะโฆษณาวัสดุกอสรางหรือแมานเหมาะสําหรับโฆษณาผงซักฟอกเปนต
3) วิธีการสื่อสารก็มีผลตอความเชื่อถืแมผูงสารจะมีฐานะตําแหนงสูงมีการศึกษาดีและเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นโดยตรงแตสื่อสารในสิ่งที่ขัดกับประสบการณตรงของผูรับก็ยอมไมอาจทําใหเชื่อถือไดเชผูวยปวดทองแพทยตรวจแลวบอกวไมเปนไรผูวยก็ไมเชื่อเพราะอาการปวดทองยังคงอยูและบอกไดเปนไรการใชคําวาไมเปนไรจึงควรเปลี่ยนเปไมเปนอะไรมาก” “ไมมีอันตรายอะไรหรืออาการเชนนี้อาจเกิดขึ้นไดแลวจะหายไปเองฯลฯ
 
 
 
 
 
ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ
ดังไดกลาวแลววาสาระของสารมีสวนสําคัญตอผลการสื่อสารมากในที่นี้จึงขอสรุปเพียงสั้นาสารที่สงควรจะมี
1) มีสาระที่มีคุณคาควรแกการสื่อสาร
2) สาระนั้นตรงกับความสนใจหรือประโยชนของผูที่เราจะสื่อสารดวย
3) สาระนั้นครบถวนครอบคลุมพอที่จะบรรลุประโยชนตามความมุงหมายของการสื่อสาร
ความแจมแจ
ความแจมแจงของสารที่สื่อสารกันเปนสวนสําคัญอีกประการหนึ่งความแจมแจงนี้ตองมีอยูทั้งในเนื้อหาของสารและในลักษณะทางกายภาพของสารความแจมแจงในเนื้อหาหมายความวาเนื้อหานั้นสามารถบอกไดชัดเจนไมคลุมเครือไมอมคอมวกวนหรือกํากวม
ความเหมาะสมกับกาลเทศะ
การสื่อสารที่ดีตองกลมกลืนไปกันไดกับวัฒนธรรมของสังคมเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมบุคคลเวลาสถานที่เชที่ใดควรคุยเรื่องใดหรือเวลาใดควรพูดเรื่องใดการใชอยคําภาษากิริยาทาทางตอบุคคลใดมีความเหมาะสมหรือไม
ความตอเนื่องและสม่ำเสมอ
การสื่อสารที่ตอเนื่องสม่ำเสมอคงเสนคงวามีความสําคัญอยางยิ่งการสื่อสารที่สม่ำเสมอชวยรักษาและกระชับสัมพันธภาพระหวางบุคคลคําพังเพยไทยในเรื่องนี้เชดักลอบตองหมั่นกู”
เจาชูองหมั่นเกี้ยวการประชาสัมพันธสถาบันตางก็มีหลักอยูาตองบอกกลาวเรื่องราวเผยแพรสูประชาชนใหสม่ำเสมอในงานพยาบาลก็จําเปนตองมีความตอเนื่องในการสื่อสารเชการรายงานความเปลี่ยนแปลงของผูวยทุกระยะเพื่อประโยชนในการดูแลรักษาหรือการชวยใหผูวยหรือญาติปฏิบัติตนไดเหมาะสมวยใหหายปวยไดเร็วขึ้น
ความคงเสนคงวาหรือความสอดคลองในการสื่อสารจะชวยใหผูสื่อสารมีความเขาใจที่ถูกตองและมีความเปนเอกภาพในการสื่อสารดังจะเห็นวาวิธีการเขียนอางอิงมีหลายแบบหนังสือเลมหนึ่งควรใชวิธีเขียนแบบเดียวกันตลอดทั้งเลการจัดรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศนแตละรายการก็จะมีความตอเนื่องและรักษารูปแบบของแตละรายการไวอยางสม่ำเสมอเชนกัน
ความเหมาะสมในการใชสื่อ
วิทยาการดานตางพัฒนากาวหนาขึ้นมีผลใหเกิดการผลิตสื่อตางที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของสื่อตางไดรับความสนใจมากแตอสรุปที่ไดมาไมใชสูตรสําเร็จที่จะบอกวาสื่อชนิดใดจะดีที่สุดหลักการสําคัญในการใชสื่อตองประกอบดวยการพิจารณาสิ่งแวดลอมหลายานเชองการสื่อสารกับคนกลุมใดวยวัตถุประสงคอะไรในสิ่งแวดลอมอยางไรคําตอบเหลานี้มีผลตอสื่อที่จะเลือกใชฉะนั้นจึงตองพิจารณาในรายละเอียดเปนเรื่องไป
 
ความสามารถของผูรับสาร
การพิจารณาความสามารถของผูรับสารมีประเด็นที่ตองคํานึงถึงหลายดานทางกายภาพ u3648 .นผูรับมีประสาทสัมผัสรับรูไดครบถวนหรือมีความพิการทําใหเปดรับสารไมไดางหรือไมทางดานจิตใจเชอยูในอารมณ
อยางไรโกรธวิตกกังวลเศราโศกฯลฯทางดานการเขาถึงสื่อเชมีสื่ออะไรสําหรับการรบสารบางและทางดานระดับสติปญญาเชความรูความเขาใจที่จะรับสารไดเพียงใดเปนต
สรุป
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดควรมีลักษณะดังนี้ถูกตองาเชื่อถือเนื้อหาสาระเหมาะสมมีความแจมแจเหมาะสมกับกาละเทศะมีความตอเนื่องสม่ำเสมอเลือกใช
สื่อไดเหมาะสมและคํานึงถึงความสามารถของผูรับสาร
บทที่ 2 ความสำคัญของการสื่อสาร
                การสื่อสาร เป็นกระบวนการเกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยของคนทุกคน และมีความเกี่ยวข้องไปถึงบุคคลอื่น ตลอดจนถึงสังคมที่แต่ละคนเกี่ยวข้องอยู่ ไม่ว่าจะทำสิ่งใด ล้วนต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือช่วยให้บรรลุจุดประสงค์ทั้งสิ้น จะเห็นได้จากการที่คนพยายามคิดค้นและพัฒนาวิธีการสื่อสารมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ตลอดจนเครื่องมือหรือเทคนิควิธีการต่างๆ ล้วนเกิดจากความพยายามอย่างสูงของคน ต่อเนื่องมาหลายชั่วอายุ หากการสื่อสารไม่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งแล้ว เครื่องมือและวิธีการสำหรับการสื่อสารต่างๆ เหล่านี้ก็คงไม่เกิดขึ้นและพัฒนามาให้เห็นดังเช่นในปัจจุบัน
ในสภาพสังคมที่คนจะต้องเกี่ยวข้องกันมากขึ้นเช่นปัจจุบัน การสื่อสารก็ยิ่งมีความสำคัญต่อบุคคลและสังคมมากขึ้น หากคนในสังคมขาดความรู้ความเข้าใจในการสื่อสาร ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิด หรือทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันได้ ย่อมจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย ปัญหา ที่เกิดขึ้นกับบุคคลและสังคมทุกวันนี้ มีอยู่ไม่น้อยที่เป็นสาเหตุมาจากความล้มเหลวของการสื่อสาร ดังนั้นการสื่อสารจึงมีความสำคัญสำหรับบุคคลและสังคมหลายด้าน คือ
            1.
ด้านชีวิตประจำวัน ในชีวิตประจำวันหนึ่งๆ แต่ละคนจะต้องสื่อสารกับตัวเองและสื่อสารกับผู้อื่นตลอดเวลา นับตั้งแต่เวลาตื่นนอนก็ต้องสื่อสารกับตัวเองและคนอื่นที่อยู่ใกล้ตัว การฟังวิทยุ อ่านหนังสือ ออกจากบ้านไปปฏิบัติภาระกิจประจำวัน ก็ต้องพบปะบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆ ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ต้องทำการสื่อสารอยู่ตลอดเวลา ไม่ในฐานะผู้ส่งสารก็ในฐานะผู้รับสาร หากคนเราขาดความรู้หรือทักษะการสื่อสาร ก็อาจทำให้การปฏิบัติภาระกิจประจำวันอาจบกพร่องได้
            2.
ด้านสังคม การรวมกลุ่มในสังคมทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ จะต้องมีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องต่างๆ มีกระบวนการทำให้คนยอมอยู่ในกฏเกณฑ์กติกาของสังคม มีการถ่ายทอดความรู้และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
            3.
ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการโฆษณาสินค้า การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การบริหารติดต่อประสานงาน การฝึกอบรมพนักงาน การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการสื่อสาร ฯลฯ กิจการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมจะต้องมีการสื่อสารที่ดี จึงจะประสบผลสำเร็จได้
            4.
ด้านการเมืองการปกครอง กิจกรรมด้านการเมืองการปกครองจะต้องใช้การสื่อสารทุกขั้นตอน เช่น การประชาสัม พันธ์ผลงานของรัฐบาล การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องต่างๆ การบังคับบัญชาสั่งการ การให้บริการประชาชน การชักชวนให้ปฏิบัติตามระเบียบกฏหมายซึ่งล้วนจะต้องใช้เทคนิควิธีการของการสื่อสารทั้งสิ้นด้านการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งต้องมีการติดต่อสร้างความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ เช่น การค้า การทหาร การทำสนธิสัญญา ฯลฯ


Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
ที่อยู่ :  อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 4 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ถนนเพชรเกษม ซอย 48 เเขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160
เบอร์โทร :  02-4102638-9     มือถือ :  0868135869
อีเมล : phasicharoen@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.phasicharoen-nfe.com


webmaster : ครูตฤณกร 083-456-0978, ครูทิฐินัย 080-6007100/strong>