ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletปี 2564
bulletปี 2563
bulletปี 2562
bulletปี 2561
bulletเครือข่าย
bulletรายงานพิเศษ
bulletการประชุมบุคลากร
bulletประเมินเทียบระดับ ม.6 ใน 6เดือน
bulletของดีเขตภาษีเจริญ
bulletแหล่งการเรียนรู้
bulletปฏิทินการพบกลุ่ม
dot
dot
bulletกศน.แขวงบางด้วน
bulletกศน.แขวงบางจาก
bulletกศน.แขวงบางแวก
bulletกศน.แขวงคลองขวาง
bulletกศน.แขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletกศน.แขวงคูหาสวรรค์
bulletกศน.แขวงบางหว้า
dot
dot
bulletOOCC กศน.เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
bulletOOCC กศน.แขวงบางหว้า
bulletOOCC กศน.แขวงบางด้วน
bulletOOCC กศน.แขวงบางจาก
bulletOOCC กศน.แขวงบางแวก
bulletoocc กศน.แขวงคลองขวาง
bulletOOCC กศน.แขวงปากคลองภาษีเจริญ
bulletOOCC กศน.แขวงคูหาสวรรค์
bulletครูสมฤดี
bulletครูบุญเสริม
dot
dot
bulletศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายวิชาทดสอบ
bulletข้อมูลอาเซียน
bulletข้อมูล สคบ
bulletข้อมูลคอมพิวเตอร์
bulletข่าวทุนเรียนฟรี
bulletข่าวแนะแนวการศึกษา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
bulletการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
dot

dot
bulletปี 2564


แบนเนอร์ตัวอย่าง


กศน.แขวงคูหาสวรรค์

เว็บไซต์ กศน.แขวงคูหาสวรรค์

ใบคำร้องขอทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

           เขียนที่.......กศน.เขตภาษีเจริญ........

 

 

 

 

 

 

7

 

                                                                          วันที่  เดือน ………………… .. …………………

เรื่อง     ขอทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

เรียน     ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ

ข้าพเจ้า ...................................................รหัสประจำตัวนักศึกษา   ........................... เป็นผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ระดับ  (    ) ประถมศึกษา (   ) มัธยมศึกษาตอนต้น (   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย      ชื่อกลุ่ม/ศูนย์การเรียนชุมชน วัดชัยฉิมพลี  อาจารย์ชื่อประจำกลุ่ม นายสุภีร์  แสงทน  ประธานโครงการ มีความประสงค์จะขอทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการ.สายใยรักแห่งครอบครัว     ในภาคเรียนที่  ........                ปีการศึกษา ....................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

                                                                          ลงชื่อ ………………………………………. นักศึกษา

                                                      (.............................................)

การพิจารณาของครูผู้รับผิดชอบ

( ศรช, คอส. คปก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

การพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา

     q เห็นควรอนุมัติให้ทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ในภาคเรียนที่ …..…....ปีการศึกษา..........

จำนวนชั่วโมงโดยการเข้าร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติ วันที่ ................  เดือน  ................. พ.ศ.................

รายละเอียดตามตารางการเข้าร่วมกิจกรรมที่แนบ

     

 

 

ลงชื่อ ……………………………………

   (…………………….………………………)

q ไม่อนุมัติ การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ดังกล่าวเนื่องจาก ………………………………………..

…………………………………………………………...

q อนุมัติ การทำกิจกรรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ดังกล่าว โดยพิจารณาดังนี้

                qจำนวน..........................หน่วย

                q.....................................................................

..........................................................................................

 

ลงชื่อ ……………………………………

                      (นางพรทิพย์    ศิริแตง)

                ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ

 

การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาแบ่งเป็น

1.ภาคทฤษฎี จำนวน.....................................เรื่อง

2.ภาคปฎิบัติ  จำนวน......................................ชั่วโมง

ลงชื่อ....................................... ครูผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ....................................................................นายทะเบียน

 

 

แบบเสนอโครงการภาคปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

เสนอต่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ

1. ชื่อโครงการ      ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วันลอยกระทง    

2. โครงการเพื่อ           o  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและคุณธรรมจริยธรรม

                             o  พัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

                             o  สนับสนุน ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน

3. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยในวันที่...............เดือน..................พ.ศ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

4. วัตถุประสงค์

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. เป้าหมายโครงการ

          ...................................................................................................

………………………………………………………………………………………..

6. ขั้นตอนการปฏิบัติโครงการ

1.      รวบรวมข้อมูลที่ต้องเสนอโครงการ

2.     ขออนุมัติโครงการ

3.     ดำเนินการตามโครงการโดยนักศึกษา

4.     ประเมินผลสัมฤทธิ์

5.     รายงานผลโครงการ

7. สถานที่ดำเนินการ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. ระยะเวลาดำเนินการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. ปัจจัยในการดำเนินการ

  ....................................................................................................................................................................

10. การติดตามผลและประเมินผล

      ……………………………………………………………………………………………………….. 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ......................................................................................................................................................

2.  ....................................................................................................................................................................

 

 

12.ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

           1)  ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs)

      ....................................................................................................................................................................

           2) ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (Outcomes)

..................................................................................................................................................................13.ผู้รับผิดชอบโครงการ

                                               

                                                ลงชื่อ..................................................ประธานโครงการ

                                                          (.......................................)

 

 

ความเห็นชอบของครูศูนย์การเรียนชุมชน

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

         

ลงชื่อ...............................................

                                      (นายสุภีร์  แสงทน)

                                               

ความเห็นชอบของครูผู้รับผิดชอบผู้เรียนที่ทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ครูประจำกลุ่ม/ครู ศรช./ครูอาสาฯ

หรือครูอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ลงชื่อ...............................................ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มผู้เรียนที่ทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

         (นางสาวสร้อยธิดา  ปัญญา)    ครูประจำกลุ่ม/ครู ศรช./ครูอาสาฯ หรือครูที่ได้รับมอบหมาย

 

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เห็นสมควรดำเนินการตามโครงการ จำนวน................... ชั่วโมง

พร้อมทั้ง ควรปรับปรุงแก้ไข   1.........................................................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................................................

 

 

 

ลงชื่อ....................................................ประธานคณะกรรมการพิจารณา

          (  นางธนธรณ์  มาลี )           และประเมินผลการปฏิบัติโครงการ

 

ลงชื่อ....................................................กรรมการพิจารณาและประเมินผล

           (นายสุภีร์  แสงทน )           การปฏิบัติโครงการ

 

ลงชื่อ................................................... กรรมการและเลขานุการพิจารณา

         (นางสาวสร้อยธิดา  ปัญญา)    และประเมินผลการปฏิบัติโครงการ

 

เสนอนายทะเบียน

          ความเห็นของนายทะเบียน

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                     

                                                                    ลงชื่อ....................................

                                                                             (นางธนธรณ์  มาลี)

                                                                             นายทะเบียน             

เสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา

          ความเห็นของผู้อำนวยการ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                     

                                                          ลงชื่อ..........................................

                                                                 (นางพรทิพย์  ศิริแตง)                

                                                          ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ

                                                  วันที่...............เดือน......................พ.ศ........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานผลสำเร็จของโครงการภาคปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

 
 

ตอนที่ 1 การรายงานผลการปฏิบัติโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

 

 

 

1. ชื่อ สกุล ……………………………………………………………  รหัสประจำตัวนักศึกษา  …………………………………..

    ระดับ มัธยมศึกษาตอน…………………  ชื่อกลุ่ม/ศรช. …………………………………ภาคเรียนที่  …………………………….

2.โครงการที่ปฎิบัติ   ………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. ระยะเวลาการปฏิบัติงานโครงการ  วันที่  …………เดือน........................พ.ศ......................................

4. ผู้ร่วมโครงการ กพช. ครั้งนี้ จำนวน  .......................  คน รายชื่อดังแนบ

5. การมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการ

    5.1 การคิด/ร่วมวางแผน/การประชุม

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    5.2 การปฎิบัติ/ร่วมทำ(ใช้วิธีใด)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   5.3 การเรียนรู้/ประสบการณ์สำคัญที่จำได้..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   5.4 การนิเทศ/ติดตาม

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   5.5 การนำปัญหาที่พบไปปรับปรุงแก้ไข

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ภาพประกอบโครงการ

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ลายมือชื่อที่ปรึกษาโครงการ

                                     

ลงชื่อ...................................................................ที่ปรึกษาโครงการ

                                                  (......................................................)

 

                                      ลงชื่อ...................................................................ที่ปรึกษาโครงการ

                                                 (.......................................................)

 

ลงชื่อ...................................................................ที่ปรึกษาโครงการ

                                               (..........................................................)

 

 

ตอนที่ 2 การประเมินผลการทำโครงการภาคปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

                                                                                                                                                      

 

        รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติโครงการภาคปฏิบัติ

ประเด็นที่ใช้พิจารณา

คะแนน

(1)

(2)

(3)

(4)

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

1.ประโยชน์ที่จะได้รับ

 

 

 

 

2.การมีส่วนร่วมของนักศึกษา

 

 

 

 

3.ความยากง่ายในการดำเนินงาน

 

 

 

 

4.การใช้กระบวนการกลุ่ม

 

 

 

 

5.ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม

 

 

 

 

6.ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

7.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

     

        (การคิดคะแนน   คะแนนที่ได้ ÷ คะแนนเต็ม (   )  x 100  จำนวนร้อยละ )

รวมคะแนนทั้งสิ้น...........คะแนน คิดเป็นร้อยละ ..........................

        คะแนนรวมทั้งสิ้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงถือว่าผ่าน

        ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประเมินผลเมื่อวันที่...........................เดือน..................................พ.ศ.................................

 

                             ลงชื่อ...............................................................ครูที่ปรึกษา

                                       (....................................................)

 

ลงชื่อ................................................................ครูศูนย์การเรียนชุมชนพิจารณา

                                       (..................................................)            และประเมินผลการปฏิบัติโครงการ

 

ลงชื่อ................................................................ครูศูนย์การเรียนชุมชนพิจารณา

                                     (.......................................................)      และประเมินผลการปฏิบัติโครงการ

 

 

 

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
ที่อยู่ :  อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 4 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ถนนเพชรเกษม ซอย 48 เเขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10160  เบอร์โทร :  02-4102638-9    
อีเมล : phasicharoen@bkk1.nfe.go.th เว็บไซต์ : www.phasicharoen-nfe.com